Hakaret Suçu Şikâyet Süresi

Hakaret suçları Türk Ceza Kanununun 125-131.maddelerin kapsamına giren şeref suçlarını içermektedir. İki farklı şekilde işlenebilen hakaret suçları,
⦁ Somut bir durum nedeniyle kişinin şerefi ile oynanması veya
⦁ Soyut nitelikteki söz ve davranışlar aracılığıyla kişilere saldırı olarak düşünülmelidir.
Hakaret Suçu ve cezası basit, nitelikli, alenen, karşılıklı işlenen, suçun haksız fiile bir tepki olarak işlenmesi şeklinde sonuca bağlanmaktadır. Şikâyete bağlı suçlar kategorisi altında takip edilen durum ile karar hemen verilebilir. Suçun mağdurunun durumu öğrenmesinden itibaren sadece 6 ay içinde şikâyetçi olma hakkının saklı tutulduğu bilinmelidir. Aksi durumda şikâyet hakkı kaybolmaktadır. Hakaret suçu şikâyet süresi dolmadan yapılan şikâyetler iş yoğunluğuna göre işleme alınmaktadır. Ancak nitelikli hakaret suçlarında şikâyet söz konusu olmamaktadır. Suçun nitelikli haller içinde işlenmesi ile Cumhuriyet Savcılığı devreye girmekte ve mağduriyetleri önlemeye çalışmaktadır.
Hakaret suçuna dâhil olacak sözlerin hukuk kuralları içinde kanun maddesi olarak sayılması imkânsızdır. Kişinin onur ve haysiyetini ayaklar altına alacak sizler ve davranış biçimleri, toplum içinde kişinin değersiz duruma düşmesine neden olacak fiiller hakaret suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Kişilerin fiziksel eksiklikleri hakkında söylenmiş küçük düşürücü sözler de bu grup suçlar içinde değerlendirilmektedir. Hakaret suçu nasıl işlenir ve hangi sözcükler hakaret suçu kapsamına girer? Dendiğinde farklı durumların söz konusu olduğunun da bilinmesi gerekmektedir. Kaba be nezaket dışı olan davranışlar hakaret suçu içinde değerlendirilmemektedir. Beddua niteliğindeki sözler de şikâyet kapsamına girmemektedir.
Yapılan hakaretin kişinin direk olarak yüzüne veya telefon gibi iletişim araçları ile yapılması suçun işlenmiş olması için yeterlidir. Günümüzde hakaret suçları en fazla teknolojik iletişim kanalları kullanılarak işlenmektedir. Sosyal medya araçlarının kullanılması ile doğrudan mağdurun hedef alındığı hakaretler hem bu suçu hem de bilişim suçlarını birlikte kapsamaktadır ve ceza avukatı yada bilişim avukatı ile çalışmanızda fayda vardır.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*